Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki pozwalają w łatwy sposób zrozumieć, co dzieje się z danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w naszym oświadczeniu, zamieszczonym pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się administrator strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej.

Jak pobieramy dane?

Państwa dane pobierane są przez nas przede wszystkim dlatego, że odwiedzacie Państwo naszą stronę. Mogą to być np. dane wpisywane przez Państwa w formularzach.

Inne dane pobierane są automatycznie przez systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wizyty na stronie). Dane pobierane są automatycznie w momencie, gdy wejdą Państwo na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych pobierana jest w celu zagwarantowania prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu zapisanych danych osobowych. Ponadto mogą Państwo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Informacje na ten temat, jak również na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo uzyskać w każdej chwili, zwracając się do nas za pośrednictwem adresu podanego w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia do odpowiedniego organu nadzorczego.

Mają Państwo również prawo żądać, pod określonymi warunkami, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych w rozdziale „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne i przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych oraz postanowień niniejszego Oświadczenia.

Podczas Państwa wizyty na tej stronie pobierane są różnego typu dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają Państwa zidentyfikować. Poniższe Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane pobieramy i do czego je wykorzystujemy. Informuje też, w jakim celu to robimy.

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może nie być całkowicie bezpieczne. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o jednostce odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

Pek GmbH
Brüderstr. 1
20355 Hamburg
Zarząd: Taylan Pek

Telefon: +49 (0)40/63 60 78 45
E-Mail: tp@pek-immobilien.de

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i metodach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresu e-mail itp.).

Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele działań związanych z przetwarzaniem danych możliwe jest wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Wystarczy wysłać do nas e-mail z wiadomością na ten temat. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych aż do momentu jej wycofania.

Prawo sprzeciwu względem gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz w celu reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeśli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; dotyczy to także profilowania chronionego przez te przepisy. Podstawę prawną, dotyczącą przetwarzania danych, znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. W momencie wniesienia przez Państwa sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą więcej przetwarzane, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, wynikających z ochrony naszych interesów, praw i wolności lub jeśli ich przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby reklamy bezpośredniej mają Państwo prawo odmówienia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych na potrzeby tego typu reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą. W przypadku wniesienia sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą dalej wykorzystywane na potrzeby reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia zażalenia do odpowiedniego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia zapisów RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi przysługuje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem.

Prawo do przenoszenia danych

Dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy, mają Państwo prawo otrzymywać i przekazywać osobom trzecim w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Żądanie bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi może być zrealizowane tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony treści wrażliwych (np. zamówień i zapytań wysyłanych do nas jako administratora strony) strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w pasku adresu przeglądarki „http://” zostaje zmieniony na”“https://” oraz po symbolu kłódki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane, które przesyłają Państwo do nas, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Uzyskiwanie informacji, blokowanie, usuwanie i korygowanie danych

W ramach aktualnych regulacji prawnych mają Państwo prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o zgromadzonych Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz o celu przetwarzania danych, a także prawo do modyfikacji, zablokowania lub usunięcia tych danych. Informacje na ten temat, jak również na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo uzyskać w dowolnym momencie, zwracając się do nas za pośrednictwem adresu podanego w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ponadto mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać w dowolnym momencie, zwracając się do nas za pośrednictwem adresu podanego w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo poprawność zgromadzonych przez nas danych osobowych, potrzebujemy z reguły czasu na ich sprawdzenie i poprawienie. Na trakcie sprawdzania mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbyło się / odbywa się niezgodne z prawem, zamiast usunięcia danych mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania.
  • Jeśli Państwa dane osobowe nie będą nam już potrzebne, a Państwo będą ich potrzebować do wykonywania, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń prawnych, zamiast usunięcia mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli wnieśli Państwo sprzeciw w myśl art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć interesy obu stron – Państwa i nasze. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy mają nadrzędne znaczenie, maja Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – pomijając ich zapisanie – mogą być przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec otrzymywania wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych udostępnionych w ramach obowiązku w impressum w celu przesyłania niezamówionych w sposób jednoznaczny materiałów reklamowych i informacyjnych. Administrator strony stanowczo zastrzega sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku przysłania niezamówionych materiałów reklamowych, np. w formie spamu mailowego.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Nasza strona internetowa i jej podstrony stosują tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie powodują żadnej szkody dla komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do kształtowania naszej oferty w sposób bardziej przyjazny użytkownikowi, bardziej efektywny i bezpieczny. Cookies to pliki tekstowe o małej objętości, które są zapisywane na Państwa komputerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Większość ze stosowanych plików cookies to tak zwane „sesyjne pliki cookies”. Są one usuwane po zakończeniu pobytu na danej stronie internetowej. Inne pliki cookies zostają zapisane w urządzeniu, dopóki ich Państwo nie usuną. Te pliki cookies umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na naszej stronie.

Mogą Państwo zdefiniować ustawienia w swojej przeglądarce w taki sposób, aby być informowanym o plikach cookies i zezwalać na ich stosowanie w poszczególnych przypadkach, aby nie udzielać zgody na zapis plików cookies w określonych przypadkach lub w ogóle oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Cookies, wykorzystywane do prowadzenia elektronicznej komunikacji lub dostarczania określonych funkcji, z których chcieliby Państwo skorzystać (np. funkcji koszyka), zapisywane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Stosowanie innych typów plików cookies (np. do analizy Państwa zachowań w ramach korzystania z przeglądarki) omówione jest osobno w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki logowania serwera

Dostawca usług internetowych automatycznie pobiera i zapisuje informacje w tzw. plikach logowania serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • referrer URL
  • nazwa hosta łączącego się komputera
  • godzina odpytania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Rejestracja tych danych odbywa się na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie poprawnym wyświetlaniu strony i jej optymalizacji – w tym właśnie celu gromadzone są pliki logowania serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza, w tym podane przez Państwa dane kontaktowe, zostaną zapisane w celu przetworzenia wniosku i w przypadku pytań uzupełniających. Danych tych nie przekazujemy osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na udzielonej przez Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ww. zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Wystarczy wysłać do nas e-mail z wiadomością na ten temat. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem procesów przetwarzania danych aż do momentu jej wycofania.

Państwa dane kontaktowe przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub ustania celu gromadzenia danych (np. po zakończeniu rozpatrywania Państwa zapytania). Inne obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności regulacje dotyczące okresu przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub fax

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z zawartymi w nim danymi osobowymi (nazwisko, treść zapytania) zostaje przez nas zapisane i przetworzone na potrzeby rozpatrzenia Państwa sprawy. Danych tych nie przekazujemy osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile Państwa żądanie pozostaje w związku z wypełnieniem umowy lub konieczne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań.

Państwa dane kontaktowe przesłane do nas przy okazji zapytania pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub ustania celu gromadzenia danych (np. po zakończeniu rozpatrywania Państwa sprawy). Inne obowiązujące przepisy – w szczególności ustawowe regulacje dotyczące okresu przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

4. Wtyczki i narzędzia

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Za pomocą reCAPTCHA chcemy sprawdzić, czy wprowadzenie danych na naszych stronach internetowych (na przykład w formularzu kontaktowym) zostało dokonane przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika strony internetowej na podstawie różnych cech. Ta analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko użytkownik witryny wejdzie na stronę. W ramach analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (na przykład adres IP, czas spędzony na stronie przez odwiedzającego lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane w ramach tej analizy są przesyłane do Google.

Wszystkie analizy reCAPTCHA wykonywane są w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o wykonywanej analizie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich stron internetowych przed obraźliwym automatycznym szpiegowaniem i spamem.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google znajdują się na stronach internetowych: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Źródło: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html